Polityka prywatności

 

 

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

 

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

PRO PLAST EPP SP. Z O. O.

Ocieszyn, ul. Obornicka 17, 64-600 Oborniki

 • NIP: 6060093215;
 • REGON: 302698700;
 • KRS: 0000961041

   

  , zwana dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: proplast@onet.pl

   

   

   

  1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

   

   

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach świadczenia usług, zgodnych z profilem działalności.

   

   

   

  A) W celu wykonania usługi (sprzedaży) i ew. jej uprzedniej wyceny Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko,
  adres e-mail,
  numer telefonu,
  adres zamieszkania,
  numer zlecenia.

   

   

   

  B) W celu rozpatrzenia reklamacji Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko,
  adres e-mail,
  numer telefonu,
  numer zlecenia,
  adres zamieszkania,
  ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

   

   

   

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wskazanych w pkt A) i B) zakresach jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – z dnia 4 maja 2016 (dalej zwanego RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan podać również inne dane osobowe, uznajemy, że wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie również tych danych osobowych — wtedy podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

   

   

   

  C) W celu przesyłania powiadomień e-mail związanych z udzielaniem informacji w przedmiocie realizacji zamówienia, zlecenia lub innej usługi świadczonej przez Administratora, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko,
  funkcja w organizacji lub stanowisko,
  adres e-mail,
  numer zamówienia lub zlecenia.

   

   

   

  Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją zamówienia, zlecenia lub innej usługi w celu właściwego spełnienia świadczenia na rzecz klienta Administratora, co wynika z umów łączących Administratora z klientami, ustalonych zwyczajów oraz przepisów prawa, w tym w zakresie zleceń i świadczenia innych usług do których odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, dodatkowo wynika z art. 740 kodeksu cywilnego).

   

   

   

  D) W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko,
  funkcja w organizacji lub stanowisko,
  numer telefonu,
  numer zamówienia lub zlecenia
  — o ile jest Pani/Pan zainteresowana(y) formą kontaktu telefonicznego.

   

   

   

  E) W celu przesyłania powiadomień sms związanych z udzielaniem informacji w przedmiocie realizacji zlecenia Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko,
  funkcja w organizacji lub stanowisko,
  numer telefonu,
  numer zamówienia lub zlecenia
  — o ile jest Pani/Pan zainteresowana(y) otrzymywaniem takich powiadomień. Przesyłane wiadomości sms nie zawierają żadnych treści marketingowych.

   

   

   

  Podstawą prawną przetwarzania danych, w zakresach o jakich mowa w pkt D) i E) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją zamówienia, zlecenia lub innej usługi w celu właściwego spełnienia świadczenia na rzecz klienta Administratora, co wynika z umów łączących Administratora z klientami, ustalonych zwyczajów, a w zakresie zleceń i świadczenia innych usług do których odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, dodatkowo wynika z art. 740 kodeksu cywilnego). ;

   

   

   

  F) W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko,
  funkcja w organizacji lub stanowisko,
  firma,
  adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,
  NIP,
  numer zamówienia lub zlecenia,
  informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego.

   

   

   

  G) W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko,
  adres e-mail,
  numer telefonu,
  funkcja w organizacji lub stanowisko,
  firma,
  adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,
  NIP,
  numer zamówienia lub zlecenia,
  informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego.
  ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pani/Pan np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

   

   

   

  Podstawą prawną przetwarzania danych, w zakresach o jakich mowa w pkt F) i G) jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; Co więcej, w zakresie pkt G, podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

   

   

   

  H) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko, firma,
  numer telefonu,
  funkcja w organizacji lub stanowisko,
  adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,
  numer zamówienia lub zlecenia,
  informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego
  PESEL lub NIP,
  adres e-mail,
  IP.
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

   

   

   

  I) W celu archiwalnym i dowodowym Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko, firma,
  numer telefonu,
  funkcja w organizacji lub stanowisko,
  adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,
  numer zamówienia lub zlecenia,
  informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego
  PESEL lub NIP,
  adres e-mail,
  — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy organ państwowy tego zażąda);

   

   

   

  J) W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej Administratora, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  data i godzina odwiedzin strony,
  rodzaj systemu operacyjnego,
  przybliżona lokalizacja,
  rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
  czas spędzony na stronie,
  odwiedzone podstrony,
  podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej, w celu lepszego dostosowanie oferty do potrzeb klientów).

   

   

   

  K) W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej Administrator przetwarza także informacje tekstowe (informacje dot. cookies zamieszczone zostały odrębnej jednostce redakcyjnej). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

   

   

   

  L) W celu administrowania stroną internetową Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  adres IP,
  data i czas serwera,
  informacje o przeglądarce internetowej,
  informacje o systemie operacyjnym
  — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).

   

   

   

  M) W celu zamieszczenia przez Panią/Pana komentarza na temat spółki, Administrator przetwarza takie dane osobowe, które są tam wymagane i które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane, a także nr IP;
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza, jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych tam danych osobowych oraz numeru IP).

   

   

   

  N) W celu zamieszczenia przez Panią/Pana opinii o usługach, przedstawiania Pani/Panu informacji marketingowych i handlowych, przesyłania newslettera, badania satysfakcji klienta i innych celów, wymagających zgody, Administrator przetwarza takie dane osobowe, które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane, a także nr IP. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy czym, przyjmujemy, że zamieszczenie opinii jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

   

   

   

   

  1. Cookies
   Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator.
   Cookies spełniają wiele funkcji na stronie internetowej, takich jak:
   zapewnianie bezpieczeństwa,
   wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej,
   stan sesji,
   utrzymanie stanu sesji,
   tworzenie statystyk,
   korzystanie z funkcji społecznościowych,
   Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pani/Pana urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pani/Pan sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
   Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
  2. Prawo wycofania zgody

   

   

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
  Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
  wysłać mail bezpośrednio Administratorowi na adres proplast@onet.pl lub
  usunąć zamieszczony komentarz lub zamieszczoną opinię o usługach lub
  skierować formularz, drogą mailową lub pocztową, zgodny ze wzorem zatytułowanym „wniosek o realizację”,
  Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

   

   

   

   

  1. Wymóg podania danych osobowych

   

   

  Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby możliwym było spełnienie świadczenia na Pani/Pana rzecz.
  Aby mogła/mógł Pani/Pan otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, NIP — bez tego nie ma możliwości prawidłowego wystawienia faktury.
  Aby móc się skontaktować z Panią/Panem telefonicznie lub mailowo w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail — bez tego brak możliwości nawiązania kontaktu.
  Jeżeli życzy sobie Pani/Pan otrzymywać powiadomienia smsem o realizacji zlecenia, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie ma możliwości przesyłania wiadomości sms.

   

   

   

   

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

   

   

  Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

   

   

   

   

  1. Odbiorcy danych osobowych

   

   

  W swojej działalności Administrator korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Pani/Pana dane osobowe są przekazywane współpracującym z Administratorem prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym płatności, firmie księgowej/rachunkowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms, ewentualnie także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody). Nadto, może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Administrator będzie zmuszony przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, publicznym lub prywatnym. Wobec powyższego trudno przewidzieć pełny krąg odbiorców przedmiotowych danych osobowych. Administrator zapewnia jednak, że każdy taki przypadek żądania udostępnienia danych osobowych zostanie szczegółowo przeanalizowany, jeśli to będzie potrzebne dokonując także konsultacji prawnej, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

   

   

   

  Administrator nadmienia także, iż w przypadku konieczności korespondencyjnego świadczenia usługi, w tym dostarczenia/doręczenia dokumentów lub towarów, Administrator korzysta z usług pocztowych lub kurierskich na podstawie odrębnych przepisów.

   

   

   

   

  1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

   

   

  Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza obszaru Unii Europejskiej.

   

   

   

   

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

   

   

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pani/Pana danych osobowych nie są przetwarzane w czasie nieograniczonym, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przez okres:
  trwania umowy oraz kolejnego roku po jej zakończeniu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  7 lat lub 21 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym okres 21-letni ma zastosowanie gdy istnieje chociażby hipotetyczna przesłanka do tego, że dane te mogą być związane z roszczeniem o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, gdyż wówczas roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, o czym stanowi art. 442[1] § 2 k.c.;
  7 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego, albowiem przechowywanie danych związanych z dokumentacją podatkową powinno następować przez 5 lat, natomiast zważając na terminy przedawnienia, możliwość przerywania ich przez organ podatkowy, ewentualną kontrolę i długotrwałość ewentualnego postępowania podatkowego, czy też sądowo-administracyjnego a także terminy przedawnienia przy odpowiedzialności karno-skarbowej, dla ochrony praw Administratora do zachowania niezbędnych dowodów, konieczne jest ustalenie okresu przetwarzania na 7 lat;
  do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
  do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
  Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala sprawniej zarządzać tym procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z prawa do zapomnienia, żądanie rozpatrywane jest indywidualne.
  Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pani/Pan zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pani/Pan błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

   

   

   

   

  1. Uprawnienia podmiotów danych

   

   

  Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
  dostępu do swoich danych osobowych;
  sprostowania danych osobowych;
  usunięcia danych osobowych;
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  przenoszenia danych osobowych.
  Administrator respektuje Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i stara się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu, wobec czego dla ułatwienia składania wszelkich zgłoszeń, udostępnia wzór „wniosku, zawierającego żądanie” pozwalający na dokonanie dowolnego zgłoszenia, przy jego użyciu.
  Administrator wskazuje, że przysługujące Pani/Panu uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a tym samym mogą mieć miejsce sytuacje, w których zgodnie z prawem zostanie Pani/Panu odmówione spełnienie żądań, co nastąpi po wnikliwej analizie i wyłącznie w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu Administrator wyjaśnia, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli zostanie wykazane, że:
  istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
  istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania w tym celu.
  Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres proplast@onet.pl

   

   

   

   

  1. Prawo do wniesienia skargi

   

   

  Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

   

   

   

  1. Postanowienia końcowe
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  3. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pani/Pan powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

   

   

   

  Białe pola wypełnia wnioskodawca, a szare Administrator.
  …………………………………………………………………… Oznaczenie Administratora Danych
  WNIOSEK ZAWIERAJĄCY ŻĄDANIE
  □ dostępu do danych □ sprostowania danych □ usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) □ ograniczenia przetwarzania danych
  podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  1. Dane osoby wnioskującej
  imię/imiona:
  Nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  inne dane pozwalająca na identyfikację np. nr dowodu osobistego lub PESEL:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  2. Informacje identyfikujące osobę wnioskującą w zasobach Administratora Danych Osobowych
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Sposób odbioru danych osobowych przez osobę wnioskującą
  □ wiadomość e-mail
  □ doręczenie pocztą
  □ odbiór osobisty
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  4. Uzasadnienie/uwagi osoby wnioskującej
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………
  podpis wnioskodawcy
  5. Informacje dotyczące wykonania/niewykonania prawa osoby której dane dotyczą:
  □ Administrator przychyla się do wniosku
  Uzasadnienie decyzji administratora
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………..
  data i podpis Administratora

   

   

  Uprzejmie informujemy, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro Plast EPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505923, zwana dalej „Administratorem”;
  2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e- mail proplast@epp.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

   

   

   

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, lub w innych celach, na jakie Pani/Pan wyrazi zgodę. Dodatkowo, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów wymaganych przez przepisy prawa, tj. zwłaszcza dla celów podatkowych i rachunkowych;
  4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi pomocnicze na naszą rzecz, w tym zwłaszcza biuro rachunkowe, podmiot udostępniający serwer, także, w razie potrzeby organy państwowe;
  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

   

   

   

  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  statystycznych i archiwizacyjnych,
  maksymalnie przez okres 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, z zastrzeżeniem iż w przypadku istnienia chociażby hipotetycznej przesłanki powstania roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a szkoda wynikła ze zbrodni lub występku w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony tych roszczeń, okres przechowywania danych wynosił będzie 21 lat;
  7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  10)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakresie Polityki Prywatności, zapraszamy na stronę internetową https://en.epp.net.pl/